Entrega dels Guardons de Qualitat turística en el marc de la 36a edició de la Festa del Gremi

El Gremi d’Hostaleria de la Costa Brava Centre va celebrar, el 26 d’octubre,  la 36a edició de la seva festa. Enguany, en el sopar de gala celebrat a l’ Hotel Sallés Hotel & Spa Cala del Pi de Platja d’Aro, va guardonar amb el Timó d’Or a l’anterior directora general de Turisme de Catalunya, Marian Muro. Precisament, el premi el va rebre en reconeixement a la seva trajectòria en el món del turisme i la seva tasca com a directora general.

Els Timons d’Argent van ser per a Josep Lloret per la seva trajectòria personal en el món de la cultura, especialment al cap davant de les Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí; i per a Montse Closas, que ha estat la presidenta del 2010 al 2016 de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre.

També es van premiar als establiments associats que enguany complien 25 i 50 anys d’activitat: 25 anys La Costa Golf & Beach Resort i l’Hotel Restaurant Sa Punta de Platja de Pals. I 50 anys el Bar Restaurant Es Castell de Begur, el Restaurant Can Panedes de Llagostera i l’Hotel Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols.

El premi al proveïdor de l’any, fou per l’empresa Frit Ravich, en reconeixement a la seva tasca empresarial, a la qualitat del producte que elabora i per estar sempre al costat de les empreses del Grup Costa Brava Centre i del sector de l’hostaleria i la restauració en general.

Pel que fa a la qualitat, es van premiar a aquelles empreses i/o entitats que vetllen i promouen la qualitat en el20161027-timons2016 sector turístic. Els que enguany s’han certificat, l’empresa Tourist Service de Llafranc i l’Hotel Hostalillo de Tamariu. I els que fa 10 anys o més que mantenen la marca de qualitat, El Silken Park Hotel San Jorge de Calonge- Sant Antoni i l’Ajuntament de Platja d’Aro.

 

Sense comentaris Continuar llegint »

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES A LES EMPRESES

El Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

El Reglament actualitza les definicions i els principis relatius al tractament de dades personals i la seva licitud; tracta les condicions relatives al consentiment i, en particular, al consentiment del nen; tracta les categories especials de dades personals; recull els drets de l’interessat; estableix les obligacions dels responsables i encarregats del tractament de les dades; inclou la figura del delegat de protecció de dades; tracta els codis de conducta i la certificació, les transferències de dades personals a tercers països o organitzacions internacionals, les autoritats de control independents, la cooperació, el comitè europeu de protecció de dades; desenvolupa els recursos, responsabilitats i sancions; així com les situacions específiques de tractament; habilita a la Comissió per a actes delegats i d’execució, i deroga les Directives 95/46/CE i 2002/58/CE.

 

Com a conseqüència de l’aprovació del nou Reglament Europeu 2016/679 el passat mes de maig, diverses empreses están contactant amb els establiments per vendre’ls suposades formacions obligatòries.

Des del Pla de Qualitat us fem saber què:

El nou el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques ha estat publicat al Diari Oficial de la Unió Europea el 4 de maig de 2016, però no  s’aplicarà fins el 25 de maig del 2018. Mentrestant continua plenament vigent l’actual Llei de Protecció de Dades Carácter Personal.

Per tant, cal aplicar l’actual sistema de LOPD a la vostra empresa en cas que encara no ho esteu fent.

I en cas d’estar complint l’actual normativa de LOPD no us cal fer res més fins que el nou reglament entri en vigor l’any 2018.

Per més informació us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del 972 31 37 02 o ncolomer@grupcostabravacentre.com

Sense comentaris Continuar llegint »

Certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual

La Llei Estatal 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència afecta les entitats i les persones que atenen a menors d’edat.

Totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb menors hauran de presentar a les entitats o empreses d’educació en el lleure on hagin de treballar, una certificació de no estar condemnat per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

De la mateixa manera els responsables jurídics de les entitats i les empreses s’han d’assegurar que les persones (ja siguin voluntàries, contractades, pràctiques…) que col·laboren en les activitats amb menors que organitzen no estiguin condemnades per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

El dia 1 de març s’ha posat en marxa el Registre Central de Delinqüents Sexuals Real Decreto 1110/2015.

La diferència substancial que presenta aquest certificat respecte al certificat d’antecedents penals, és que en aquest, només hi figurarà els delictes sexuals, d’aquesta forma es preserva el dret a la intimitat inherent a tota persona.
El tràmit per obtenir la certificació del Registre central de delinqüents sexuals es gestiona a través del Ministeri de Justícia.
És gratuït i el podeu gestionar de forma individual o col·lectiva.

 

INDIVIDUALMENT

Via telemàtica
Amb el DNI electrònic a “Trámites i gestiones persones / Certificado de delitos de naturaleza sexual / Por internet del web del Ministeri de Justícia”.

Presencialment
A les gerències territorials del Ministeri de Justícia. A Catalunya, la gerència territorial està a Barcelona, Carrer Garcilaso, 123. Telèfon 93.349.41.80

Amb aquesta opció, quan fas la sol·licitud ja et lliuren en aquell mateix moment el certificat. Tingueu present que habitualment hi ha força cua, i per tant és millor arribar abans de les 9 hores per tal d’agafar número.

Mitjançant una sol·licitud entrada per un registre oficial
La sol·licitud abans esmentada també es pot entrar presencialment en qualsevol registre oficial però aleshores no et lliuren el certificat de forma automàtica sinó que s’inicia la tramitació de petició i el reps més endavant.

La sol·licitud es pot presentar als registres de les gerències territorials del Ministeri de Justícia, de les delegacions del Govern a les comunitats autònomes, de les subdelegacions del Govern a les províncies i, en general al registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, a qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a qualsevol Administració Local, en els termes assenyalats per l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Per correu postal
Adreçat a l’Oficina Central d’Atenció al Ciutadà a Madrid, del Ministeri de Justícia, o a les gerències territorials del Ministeri de Justícia, mitjançant una sol·licitud formalitzada.

 

DE FORMA COL·LECTIVA

Les entitats o empreses el poden sol·licitar de forma agrupada per al seu personal ja sigui contractat, voluntari, en pràctiques …

Trobareu el detall de com fer-ho a “Trámites i gestiones persones / Certificado de delitos de naturaleza sexual” del web del Ministeri de Justícia a l’apartat “Más información”.

VERIFICACIÓ DE LA VALIDESA D’UN CERTIFICAT DE DELICTES DE NATURALESA SEXUALS

Si voleu comprovar la validesa del certificat que us presenti una persona, podeu fer-ho mitjançant el web de verificació de documents del Ministeri de Justícia.

 

Font: http://jovecat.gencat.cat

Sense comentaris Continuar llegint »

Publicació de les subvencions als ens locals per als Plans de Foment de Turisme 2016

Us comuniquem que en el DOGC del dia 9 de juny de 2016 s’ha publicat l’ordre que aprova les bases reguladores de les subvencions que atorga el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya als ens locals pels plans de foment del turisme, amb l’objectiu d’afavorir que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva competitivitat.

Finançat gràcies als ingressos generats per l’Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), enguany el pressupost destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 6,5 milions d’euros.

En aquesta convocatòria es prioritzaran aquelles inversions que incideixin especialment en la millora de l’accessibilitat en les destinacions i que afavoreixin un turisme globalment accessible i inclusiu. Les actuacions subvencionades s’hauran d’executar entre els anys 2016, 2017 i 2018.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts, els ajuntaments i ens vinculats o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades i les mancomunitats.

Aquesta línia d’ajuts va en sintonia amb el que proposa el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya, apostar per un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir de l’equilibri territorial, la diversificació de l’oferta, l’orientació a la demanda, la desestacionalització i la innovació de producte, per fer del turisme una activitat generadora de riquesa i d’ocupació al servei de la ciutadania.

Per poder consultar les actuacions i despeses subvencionables, els criteris de valoració i altres aspectes importants de la convocatòria, us adjuntem l’enllaç a l’edició del DOGC corresponent: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7138/1504395.pdf

Les sol·licituds es poden presentar a través de la plataforma electrònica EACAT (http://www.eacat.cat). El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 8 de juliol de 2016.

Sense comentaris Continuar llegint »

PUBLICACIÓ DE NOVES NORMES DE LA “MARCA Q” DE L’ICTE

Amb la finalitat de convertir les normes que regeixen la “marca Q” en internacionals, l’ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española) porta temps treballant per convertir les normes UNE en normes ISO.

q-calidad-turistica

L’aprovació d’aquestes noves normes internacionals és fruit dels treballs que l’ICTE ha liderat en el si d’ISO ja que estan basades en les normes espanyoles anteriors.

Actualment s’ha publicat la versió ISO de la norma dels següents sectors:

SECTOR ANTIGA UNE NOVA ISO
ESPAIS NATURALS PROTEGITS UNE 187002:2008/1M:2011 de Espacios Naturales Protegidos UNE-ISO 18065:2016 Servicios Turísticos para el Uso Público prestados por el Ente Gestor del Espacio Natural Protegido.
TURISME ACTIU UNE 188003:2009 Turismo Activo. Requisitos para la prestación del servicio ·         UNE-ISO 21101:2015 de Turismo Activo. Sistema de Gestión de la Seguridad·         UNE-ISO 21103:2015 de Turismo Activo.
OFICINES DE TURISME UNE 187003:2008 para servicios de información turística y acogida. UNE-ISO 14785:2015 Oficinas de Información turística.
PLATGES UNE 187001:2011 Playas UNE-ISO 13009:2016 Turismo y servicios relacionados. Requisitos y recomendaciones para la gestión de playas.

 

Les normes i els models d’autoavaluació es poden adquirir a través de la web www.profesionales.calidadturistica.es , a la pestanya de documentació.

Les organitzacions que es troben certificades amb la “marca Q” s’han d’acollir a les noves normes ISO a la propera auditoria de renovació que realitzin.

 

Per alta banda, també està previst que durant l’any 2016 es publiqui la nova norma UNE 167013 Servicios de Restauración, que substituirà  a les actuals normes UNE 167000:2006 i UNE 167012:2010 que fins ara regulaven la “marca Q” en el sector de la restauració.

Per més informació us podeu posar en contacte amb nosaltres al 972600069 o a ncolomer@grupcostabravacentre.com

Sense comentaris Continuar llegint »

Nova norma “Q” de platges: ISO 13009

Al mes de febrer de 2016 es var publicar la nova norma UNE-ISO 13009: 2016 Turisme i serveis relacionats. Requisits i recomanacions per a la gestió de les platges com a conseqüència de l’adopció per par d’Espanya de la respectiva norma ISO 13009: 2015, el que ha suposat l’anul·lació de la UNE 187001: 2011 Platges.

Això implica que les entitats que tinguin o vulguin tenir la Marca Q Qualitat Turística hauran d’adaptar el seu sistema de gestió i servei a l’usuari a la nova norma.

La nova norma UNE-ISO 13009: 2016, editada per AENOR, pot adquirir-se a través de la web www.profesionales.calidadturistica.es, pestanya de documentació. El model d’autoavaluació elaborat per l’ICTE, es trobarà a disposició de les organitzacions adherides i certificades a partir l’1 d’abril de 2016 a la pestanya de documentació de la intranet www.calidadturistica.org, de forma gratuïta.

Els requisits de la nova norma UNE-ISO 13009: 2016 defineixen els requisits per a la gestió de l’ús públic de la platja i la prestació de servei a l’usuari.

Aquesta norma s’aplica a aquells serveis, infraestructures i equipaments definits en aquesta norma i situats a la platja, així com aquells altres situats en qualsevol tipus de passeig marítim, senda peatonal o similar, annex o confrontant amb la platja, gestionats per l’ens gestor segons el pla d’explotació i ordenació de la platja. Aquesta norma s’aplica a les platges durant la temporada de bany.

A partir de l’1 maig 2016 serà obligatori en tots els casos que les auditories inicials es realitzin sota la nova edició de la norma UNE-ISO 13009: 2016 TURISME I SERVEIS RELACIONATS. REQUISITS I RECOMANACIONS PER A LA GESTIÓ DE LES PLATGES.

Les organitzacions que es troben certificades s’han d’acollir a les noves normes UNE-ISO 13009: 2016 en la propera auditoria de renovació que realitzin des de l’1 de maig de 2016. Mentrestant, el certificat emès sota la norma UNE 187001: 2011 seguirà sent igualment vàlid. En cas que vulguin avançar la transició a la nova norma, podran sol·licitar-ho a l’entitat auditora perquè ho contempli en la seva pròxima planificació d’auditoria, auditoria que ha de ser completa.

Per més información us podeu posar en contacte amb nosaltres al 972600069 o a ncolomer@grupcostabravacentre.com

Sense comentaris Continuar llegint »