Certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual

La Llei Estatal 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència afecta les entitats i les persones que atenen a menors d’edat.

Totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb menors hauran de presentar a les entitats o empreses d’educació en el lleure on hagin de treballar, una certificació de no estar condemnat per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

De la mateixa manera els responsables jurídics de les entitats i les empreses s’han d’assegurar que les persones (ja siguin voluntàries, contractades, pràctiques…) que col·laboren en les activitats amb menors que organitzen no estiguin condemnades per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

El dia 1 de març s’ha posat en marxa el Registre Central de Delinqüents Sexuals Real Decreto 1110/2015.

La diferència substancial que presenta aquest certificat respecte al certificat d’antecedents penals, és que en aquest, només hi figurarà els delictes sexuals, d’aquesta forma es preserva el dret a la intimitat inherent a tota persona.
El tràmit per obtenir la certificació del Registre central de delinqüents sexuals es gestiona a través del Ministeri de Justícia.
És gratuït i el podeu gestionar de forma individual o col·lectiva.

 

INDIVIDUALMENT

Via telemàtica
Amb el DNI electrònic a “Trámites i gestiones persones / Certificado de delitos de naturaleza sexual / Por internet del web del Ministeri de Justícia”.

Presencialment
A les gerències territorials del Ministeri de Justícia. A Catalunya, la gerència territorial està a Barcelona, Carrer Garcilaso, 123. Telèfon 93.349.41.80

Amb aquesta opció, quan fas la sol·licitud ja et lliuren en aquell mateix moment el certificat. Tingueu present que habitualment hi ha força cua, i per tant és millor arribar abans de les 9 hores per tal d’agafar número.

Mitjançant una sol·licitud entrada per un registre oficial
La sol·licitud abans esmentada també es pot entrar presencialment en qualsevol registre oficial però aleshores no et lliuren el certificat de forma automàtica sinó que s’inicia la tramitació de petició i el reps més endavant.

La sol·licitud es pot presentar als registres de les gerències territorials del Ministeri de Justícia, de les delegacions del Govern a les comunitats autònomes, de les subdelegacions del Govern a les províncies i, en general al registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, a qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a qualsevol Administració Local, en els termes assenyalats per l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Per correu postal
Adreçat a l’Oficina Central d’Atenció al Ciutadà a Madrid, del Ministeri de Justícia, o a les gerències territorials del Ministeri de Justícia, mitjançant una sol·licitud formalitzada.

 

DE FORMA COL·LECTIVA

Les entitats o empreses el poden sol·licitar de forma agrupada per al seu personal ja sigui contractat, voluntari, en pràctiques …

Trobareu el detall de com fer-ho a “Trámites i gestiones persones / Certificado de delitos de naturaleza sexual” del web del Ministeri de Justícia a l’apartat “Más información”.

VERIFICACIÓ DE LA VALIDESA D’UN CERTIFICAT DE DELICTES DE NATURALESA SEXUALS

Si voleu comprovar la validesa del certificat que us presenti una persona, podeu fer-ho mitjançant el web de verificació de documents del Ministeri de Justícia.

 

Font: http://jovecat.gencat.cat

Sense comentaris Continuar llegint »

Publicació de les subvencions als ens locals per als Plans de Foment de Turisme 2016

Us comuniquem que en el DOGC del dia 9 de juny de 2016 s’ha publicat l’ordre que aprova les bases reguladores de les subvencions que atorga el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya als ens locals pels plans de foment del turisme, amb l’objectiu d’afavorir que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva competitivitat.

Finançat gràcies als ingressos generats per l’Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), enguany el pressupost destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 6,5 milions d’euros.

En aquesta convocatòria es prioritzaran aquelles inversions que incideixin especialment en la millora de l’accessibilitat en les destinacions i que afavoreixin un turisme globalment accessible i inclusiu. Les actuacions subvencionades s’hauran d’executar entre els anys 2016, 2017 i 2018.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts, els ajuntaments i ens vinculats o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades i les mancomunitats.

Aquesta línia d’ajuts va en sintonia amb el que proposa el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya, apostar per un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir de l’equilibri territorial, la diversificació de l’oferta, l’orientació a la demanda, la desestacionalització i la innovació de producte, per fer del turisme una activitat generadora de riquesa i d’ocupació al servei de la ciutadania.

Per poder consultar les actuacions i despeses subvencionables, els criteris de valoració i altres aspectes importants de la convocatòria, us adjuntem l’enllaç a l’edició del DOGC corresponent: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7138/1504395.pdf

Les sol·licituds es poden presentar a través de la plataforma electrònica EACAT (http://www.eacat.cat). El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 8 de juliol de 2016.

Sense comentaris Continuar llegint »

PUBLICACIÓ DE NOVES NORMES DE LA “MARCA Q” DE L’ICTE

Amb la finalitat de convertir les normes que regeixen la “marca Q” en internacionals, l’ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española) porta temps treballant per convertir les normes UNE en normes ISO.

q-calidad-turistica

L’aprovació d’aquestes noves normes internacionals és fruit dels treballs que l’ICTE ha liderat en el si d’ISO ja que estan basades en les normes espanyoles anteriors.

Actualment s’ha publicat la versió ISO de la norma dels següents sectors:

SECTOR ANTIGA UNE NOVA ISO
ESPAIS NATURALS PROTEGITS UNE 187002:2008/1M:2011 de Espacios Naturales Protegidos UNE-ISO 18065:2016 Servicios Turísticos para el Uso Público prestados por el Ente Gestor del Espacio Natural Protegido.
TURISME ACTIU UNE 188003:2009 Turismo Activo. Requisitos para la prestación del servicio ·         UNE-ISO 21101:2015 de Turismo Activo. Sistema de Gestión de la Seguridad·         UNE-ISO 21103:2015 de Turismo Activo.
OFICINES DE TURISME UNE 187003:2008 para servicios de información turística y acogida. UNE-ISO 14785:2015 Oficinas de Información turística.
PLATGES UNE 187001:2011 Playas UNE-ISO 13009:2016 Turismo y servicios relacionados. Requisitos y recomendaciones para la gestión de playas.

 

Les normes i els models d’autoavaluació es poden adquirir a través de la web www.profesionales.calidadturistica.es , a la pestanya de documentació.

Les organitzacions que es troben certificades amb la “marca Q” s’han d’acollir a les noves normes ISO a la propera auditoria de renovació que realitzin.

 

Per alta banda, també està previst que durant l’any 2016 es publiqui la nova norma UNE 167013 Servicios de Restauración, que substituirà  a les actuals normes UNE 167000:2006 i UNE 167012:2010 que fins ara regulaven la “marca Q” en el sector de la restauració.

Per més informació us podeu posar en contacte amb nosaltres al 972600069 o a ncolomer@grupcostabravacentre.com

Sense comentaris Continuar llegint »

Nova norma “Q” de platges: ISO 13009

Al mes de febrer de 2016 es var publicar la nova norma UNE-ISO 13009: 2016 Turisme i serveis relacionats. Requisits i recomanacions per a la gestió de les platges com a conseqüència de l’adopció per par d’Espanya de la respectiva norma ISO 13009: 2015, el que ha suposat l’anul·lació de la UNE 187001: 2011 Platges.

Això implica que les entitats que tinguin o vulguin tenir la Marca Q Qualitat Turística hauran d’adaptar el seu sistema de gestió i servei a l’usuari a la nova norma.

La nova norma UNE-ISO 13009: 2016, editada per AENOR, pot adquirir-se a través de la web www.profesionales.calidadturistica.es, pestanya de documentació. El model d’autoavaluació elaborat per l’ICTE, es trobarà a disposició de les organitzacions adherides i certificades a partir l’1 d’abril de 2016 a la pestanya de documentació de la intranet www.calidadturistica.org, de forma gratuïta.

Els requisits de la nova norma UNE-ISO 13009: 2016 defineixen els requisits per a la gestió de l’ús públic de la platja i la prestació de servei a l’usuari.

Aquesta norma s’aplica a aquells serveis, infraestructures i equipaments definits en aquesta norma i situats a la platja, així com aquells altres situats en qualsevol tipus de passeig marítim, senda peatonal o similar, annex o confrontant amb la platja, gestionats per l’ens gestor segons el pla d’explotació i ordenació de la platja. Aquesta norma s’aplica a les platges durant la temporada de bany.

A partir de l’1 maig 2016 serà obligatori en tots els casos que les auditories inicials es realitzin sota la nova edició de la norma UNE-ISO 13009: 2016 TURISME I SERVEIS RELACIONATS. REQUISITS I RECOMANACIONS PER A LA GESTIÓ DE LES PLATGES.

Les organitzacions que es troben certificades s’han d’acollir a les noves normes UNE-ISO 13009: 2016 en la propera auditoria de renovació que realitzin des de l’1 de maig de 2016. Mentrestant, el certificat emès sota la norma UNE 187001: 2011 seguirà sent igualment vàlid. En cas que vulguin avançar la transició a la nova norma, podran sol·licitar-ho a l’entitat auditora perquè ho contempli en la seva pròxima planificació d’auditoria, auditoria que ha de ser completa.

Per més información us podeu posar en contacte amb nosaltres al 972600069 o a ncolomer@grupcostabravacentre.com

Sense comentaris Continuar llegint »

NOU PROGRAMA DE FORMACIÓ DE LA UNIÓ D’EMPRESARIS D’HOSTALERIA I TURISME COSTA BRAVA

La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre ha elaborat el programa de formació del primer semestre de l’any 2016.

54 cursos són els que formen el programa de formació contínua pel període gener-juny 2016. Els cursos estan dividits en 8 especialitats formatives diferents (caps d’àrea i direcció, comercialització, noves tecnologies, qualitat i prevenció, pisos i manteniment, idiomes i cuina i sala).

També s’ofereixen cursos online i la possibilitat d’organitzar cursos a mida.

Aquests cursos són 100% subvencionables, tant per a treballadors en RègimGeneral, que estiguin d’alta a la Seguretat Social, com per a treballadors fixes discontinus en període de no ocupació.Pel que fa als autònoms associats se’ls aplicarà un 25% de descompte sobre el preu total del curs.

Per més informació contacta amb nosaltres al 972 60 00 69 o a saguilo@grupcostabravacentre.com

bannerform16

Sense comentaris Continuar llegint »

EL PLA DE QUALITAT T’AJUDA A MILLORAR!

EL PLA DE QUALITAT T’AJUDA A MILLORAR!

S’acaba l’any,

és hora de fer balanç,

i proposar les millores perquè el 2016 sigui encara més rendible

 

 

 • ASSESSORA’T, sobre com millorar el teu servei:
   • Actualitza la teva oferta
   • Analitza els teus resultats

 

 • INFORMA’T, de la financiació al teu avast:

 

 • BENEFICIA’T, dels avantatges de ser soci:
  •  Convenis amb entitats i empreses de serveis:
   • Infofeina
   • Drets d’autor
   • Assegurances, assitència legal, entitats bancàries, etc.
   • Programa de gestió integral per a restaurants i hotels Stratyra:
    • Programa fet a mida per a PIMES d’hostaleria
    • Exclusiva per socis.

    

TRUCA ARA AL 972313702  O ESCRIU-NOS A ncolomer@grupcostabravacentre.com

Sense comentaris Continuar llegint »