INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES A LES EMPRESES

El Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

El Reglament actualitza les definicions i els principis relatius al tractament de dades personals i la seva licitud; tracta les condicions relatives al consentiment i, en particular, al consentiment del nen; tracta les categories especials de dades personals; recull els drets de l’interessat; estableix les obligacions dels responsables i encarregats del tractament de les dades; inclou la figura del delegat de protecció de dades; tracta els codis de conducta i la certificació, les transferències de dades personals a tercers països o organitzacions internacionals, les autoritats de control independents, la cooperació, el comitè europeu de protecció de dades; desenvolupa els recursos, responsabilitats i sancions; així com les situacions específiques de tractament; habilita a la Comissió per a actes delegats i d’execució, i deroga les Directives 95/46/CE i 2002/58/CE.

 

Com a conseqüència de l’aprovació del nou Reglament Europeu 2016/679 el passat mes de maig, diverses empreses están contactant amb els establiments per vendre’ls suposades formacions obligatòries.

Des del Pla de Qualitat us fem saber què:

El nou el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques ha estat publicat al Diari Oficial de la Unió Europea el 4 de maig de 2016, però no  s’aplicarà fins el 25 de maig del 2018. Mentrestant continua plenament vigent l’actual Llei de Protecció de Dades Carácter Personal.

Per tant, cal aplicar l’actual sistema de LOPD a la vostra empresa en cas que encara no ho esteu fent.

I en cas d’estar complint l’actual normativa de LOPD no us cal fer res més fins que el nou reglament entri en vigor l’any 2018.

Per més informació us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del 972 31 37 02 o ncolomer@grupcostabravacentre.com

You can leave a response, or trackback from your own site.

Deja tu comentario