Archive for Juny, 2016

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES A LES EMPRESES

El Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE […]

Certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual

La Llei Estatal 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència afecta les entitats i les persones que atenen a menors d’edat. Totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb menors hauran de presentar a les entitats o empreses d’educació en el lleure on hagin de treballar, una certificació […]

Publicació de les subvencions als ens locals per als Plans de Foment de Turisme 2016

Us comuniquem que en el DOGC del dia 9 de juny de 2016 s’ha publicat l’ordre que aprova les bases reguladores de les subvencions que atorga el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya als ens locals pels plans de foment del turisme, amb l’objectiu d’afavorir que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva […]