PAREER: nou Programa d’Ajudes per a la Rehabilitació Energètica d’ Edificis

Per tal de promoure actuacions integrals que afavoreixin la millora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en el parc d’edificis existents del sector residencial , així com complir amb l’article 4 de la Directiva 2012/27/UE , relativa a la eficiència energètica, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a través de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia ( IDAE ) , posa en marxa un programa específic d’ajudes i finançament , dotat amb 125 milions d’euros .


Les actuacions hauran d’enquadrar en una o més de les tipologies següents :

1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica.

2. Millora de l’eficiència energètica de les instal · lacions tèrmiques i d’il·luminació .

3. Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal· lacions tèrmiques .

4. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica a les instal·lacions tèrmiques .

 

Les actuacions objecte d’ajut han de millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, almenys , 1 lletra mesura en l’escala d’emissions de diòxid de carboni ( kg CO2/m2 any ) , pel que fa a la qualificació energètica inicial de l’edifici . Aquesta millora de la seva qualificació energètica es pot obtenir mitjançant la realització d’una tipologia d’actuació o una combinació de vàries.

Podran ser beneficiaris de les ajudes d’aquest Programa :

a. les persones físiques i jurídiques propietàries d’edificis d’ús residencial (d’ús hoteler i d’ús habitatge ) .

b . les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge , constituïdes conforme al que disposa l’article 5 de la Llei 49/1960 , de 21 de juliol , de Propietat Horitzontal .

c . els propietaris d’habitatges unifamiliars o els propietaris únics edificis d’habitatges que reuneixin els requisits que estableix l’ article 396 del Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal .

d. les empreses de serveis energètics .

 

El tipus d’ajuda dependrà del tipus d’actuació :

1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica, s’ajudarà sota la modalitat combinada de lliurament dinerari sense contraprestació i préstec reemborsable .

2. Millora de l’eficiència energètica de les instal · lacions tèrmiques i d’il · luminació , s’ajudarà sota la modalitat de préstec reemborsable .

3. Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques , s’ajudarà sota la modalitat de préstec reemborsable .

4. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica a les instal·lacions tèrmiques , s’ajudarà sota la modalitat de préstec reemborsable .

Els préstecs reemborsables tindran les condicions següents :

-Tipus d’interès: Euribor + 0,0%

-Termini màxim d’amortització dels préstecs : 12 anys ( inclòs un període de carència opcional d’1 any )

-Garanties : aval o contracte d’assegurança de caució per import del 20% de la quantia del préstec .

Terminis de presentació de les sol·licituds:

Les ajudes podran sol· licitar durant el període comprès entre l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de l’Estat i el 30 d’octubre de 2015.

Les sol·licituds per a la participació s’efectuaran conforme al formulari que està disponible en aquesta pàgina web .

Des del Pla de Qualitat Costa Brava Centre- Girona atendrem les vostres consultes a través del 972 31 37 02 o bé a ncolomer@grupcostabravacentre.com

You can leave a response, or trackback from your own site.

Deja tu comentario